Ambulantný rezervačný systém


Ak ste zaregistrovaný, prihláste sa.
Ak ste tu prvýkrát, zaregistrujte sa.

Všeobecné podmienky prevádzkovania portálu : rezervacie.gpn.sk

1. Prevádzkovateľ a Užívateľ portálu - Základné ustanovenia.

1.1. Prevádzkovateľ služby
GPN, s.r.o.
Partizánska 27, 811 03 Bratislava
IČO: 36713422
(ďalej len Prevádzkovateľ alebo GPN, s.r.o)

1.2. Užívateľ Portálu je akákoľvek plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a vedome alebo nevedome navštívi portál, má záujem o služby a / alebo informácie, nachádzajúce sa na Portáli Prevádzkovateľa. Používateľ dobrovoľnou registráciou bez výhrad akceptuje všetky Všeobecné podmienky prevádzkovania portálu: rezervacie.gpn.sk (ďalej len VPP) a zaväzuje sa ich dodržiavať bez akýkoľvek výhrad. ( Ďalej len Používateľ. ) Používateľ je výlučne osoba ktorá už bola vyšetrená v ambulanciách GPN, s.r.o.

1.3 Používateľ portálu nemusí byť súčasne pacientom. Pre účely týchto VPP je pacientom akákoľvek fyzická osoba, ktorej GPN, s.r.o. poskytuje alebo má poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Nie je však vylúčené, aby Používateľom Portálu a pacientom bola tá istá osoba.

1.4. Internetový online portál: rezervacie.gpn.sk
( Ďalej len Portál. )

2. Pravidlá Používania , Registrácia

2.1. Prístup do všetkých zón na Portáli a využívanie jeho informácií alebo služieb sú podmienené najmä úplným a bezvýhradným súhlasom so znením týchto VPP formou vytvorenia „cookies“, zahŕňajúcim i súhlas na elektronické zasielanie faktúr, a dobrovoľnou registráciou Používateľa s pravdivým a úplným vyplnením a odoslaním registračného formulára.

2.2.Používateľ si zaregistruje na Portáli svoje kontaktné údaje v rozsahu podľa bodu 2.3 tohto článku, z dôvodu adresného objednávania sa k ponúkaným službám.

2.3. Pri online registrácii na Portáli Používateľ poskytne o sebe aktuálne a pravdivé údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, e-mailová adresa potrebné na jeho registráciu podľa formulára, ktoré sa následne budú používať pri komunikácii s ním a pri objednávaní na služby. Údaje uvedené v registrácii je Používateľ povinný v prípade ich zmeny sám v čo najkratšom čase aktualizovať. Ak sa údaje uvádzané Používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne akákoľvek pochybnosť o ich pravdivosti, rovnako to platí aj v prípade nekorektného využívania Portálu zo strany Používateľa, má Prevádzkovateľ Portálu právo na okamžité zrušenie jeho registrácie a vymazanie údajov bez akejkoľvek výzvy a náhrady. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu či nepriamu škodu, ktorá môže Používateľovi vzniknúť v dôsledku používania Portálu, registrácie alebo zrušenia registrácie, ani z dôvodu nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených Používateľom.

2.4. Používateľ je oprávnený využívať služby Portálu iba pre svoju osobnú potrebu, iba pre objednávanie svojej osoby na lekárske vyšetrenia.
2.5. Všetky služby a informácie na Portáli sú poskytované Používateľom bezplatne, pokiaľ nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nie je zodpovedný za akékoľvek prípadné škody spôsobené Používateľovi používaním Portálu a taktiež ani v nasledovných prípadoch:
A/ nefunkčnosťou technológií, softvérov, alebo nedostupnosťou z dôvodu poškodenia softvéru alebo hardvéru alebo treťou osobou,
B/ nefunkčnosťou, úplnou alebo čiastočnou nedostupnosťou služby,
C/ výpadkom konektivity alebo nedostupnosťou siete internet,
D/ v prípade výpadku elektrickej energie,
E/ akoukoľvek inou príčinou, alebo následkom používania služby,
F/ zásahom vyššej moci / živelná pohroma, krádež, útok na systém a podobne.

2.6. Používateľ je povinný uchovávať svoje prístupové meno a heslo do Portálu takým spôsobom, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia alebo poskytnutia prístupového hesla úmyselného alebo z nedbanlivosti tretím osobám, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov ani služby.

2.7. Registrácia a užívanie Portálu je dobrovoľné a Používateľ má právo svoju registráciu kedykoľvek zrušiť, alebo služby Portálu nevyužívať.

2.8. Používateľ má neobmedzený prístup k svojej registrácii a informáciám o svojich zadaných objednávkach, pokiaľ nezruší svoju registráciu na Portáli zaslaním e-mailu alebo online.

3. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Používateľa

3.1.Používateľ vyhlasuje, že v žiadnom prípade sa nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo akokoľvek inak klamlivo a nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou pri využívaní Portálu a využívať služby pod inou identitou.

3.2. Používateľ vyhlasuje a súhlasí, že pri využívaní Portálu bude striktne dodržiavať všetky platné všeobecno-záväzné právne predpisy platné v Slovenskej Republike.

3.3. Používateľ vyhlasuje, že nebude v žiadnom prípade využívať služby Portálu v rozpore so všeobecne zaužívanými zásadami morálky a etiky.

3.4. Používateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny výhražný, škodlivý, nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia Slovenskej Republiky, alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy.

3.5. V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného vo VPP alebo porušením všeobecno-záväzných právnych predpisov platných v SR v súvislosti s použitím Portálu sa Používateľ vystavuje možnosti trestnoprávneho postihu.

3.6. Prevádzkovateľ neschvaľuje Používateľovi žiadnu komunikáciu, alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý text alebo materiál, ktorý je súčasťou takejto komunikácie, ktorému napomohlo využívanie Portálu Prevádzkovateľa.

3.7. Používateľ súhlasí, že nebude žiadnym spôsobom vedome alebo nevedome inštalovať alebo distribuovať súbory prostredníctvom Portálu, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný softvér alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača kohokoľvek alebo Portálu.

3.8. Používateľ nemôže zasahovať do sietí alebo narúšať siete spojené so službami Portálu

3.9. Používateľ nemôže používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nemôže pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Portálu, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú tento Portál ponúka.

3.10. Používateľ nemôže vyvíjať žiadnu činnosť vedúcu k nezmyselnej, zbytočnej a neprimerane veľkej sieťovej alebo procesorovej záťaži na technológii Prevádzkovateľa.

3.11. Registráciou a prístupom k službe Používateľ vyjadruje svoj súhlas, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky pre prístup k službe ako sú: roboty, skripty, agenti alebo iné programové a automatizované prostriedky a to v žiadnom prípade.

3.12. Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Používateľovi prístup k službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod týchto VPP alebo ak vzniklo podozrenie porušenia týchto podmienok, a to bez akejkoľvek náhrady. Zrušenie prístupu je výlučne na rozhodnutí Prevádzkovateľa, bez povinnosti túto skutočnosť oznamovať alebo zdôvodňovať Používateľovi.

4. Autorské práva

4.1. Design, značka, meno Portálu a jeho kompletný obsah včítane obsahu vytvoreného Používateľom sú výlučným vlastníctvom Prevádzkovateľa a jeho dodávateľov. Kopírovanie a následné zverejnenie akejkoľvek obrazovej, textovej alebo zdrojovej časti obsahu Portálu alebo zdrojového kódu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

5. Ukončenie používania služby

5.1. Ukončenie služby Prevádzkovateľom: Prevádzkovateľ môže ukončiť Používateľovu registráciu okamžite z akýchkoľvek dôvodov a bez akejkoľvek náhrady, predovšetkým pri porušení týchto VPP Portálu. Používateľ nemá žiadny právny nárok na registráciu na Portáli alebo jeho využívanie a o jeho registrácii alebo jej zrušení rozhoduje v plnej miere Prevádzkovateľ. Zrušenie registrácie je výlučne na rozhodnutí Prevádzkovateľa, bez povinnosti túto skutočnosť oznamovať alebo zdôvodňovať Používateľovi.

5.2. Ukončenie používania služby Používateľom: Používanie služby môže Používateľ ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto VPP Portálu alebo ich neskoršej modifikácii, je povinný bezodkladne ukončiť používanie služby a zrušiť svoju registráciu. Zároveň Užívateľ zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie registrácie e-mailom alebo online, kde uvedie svoje prístupové údaje (meno a heslo) a ID – identifikačný kód pokiaľ sa tento vyžaduje. Po overení identity Používateľa, Prevádzkovateľ zruší jeho registráciu.

6. Ustanovenia o Ochrane osobných údajov

6.1. Prostredníctvom Portálu získava Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb (Používateľov a pacientov) výlučne za účelom poskytovania vyššie špecifikovaných služieb t.j. registrácie Používateľa na Portáli a následnej možnosti rezervácie termínu vyšetrenia pre Používateľa / pacienta vo vybranej ambulancii. Počas spracúvania osobných údajov sú k údajom zadaným pri registrácií na Portáli postupne doplnené údaje vyplývajúce z používania Portálu, tvoriace profil Používateľa a to predovšetkým: prehľad rezervovaných / zrušených termínov vyšetrení vrátane informácií o ambulancii, ktorú si Používateľ vybral, pridelené kódy (kód Používateľa, kód termínu atď.) a tzv. „cookies“ Používateľa t.j. dátovo malé súbory zasielané spolu s web stránkou zo servera do internetového prehliadača Používateľa. Úlohou "cookies" je uchovanie nastavení Používateľa, ktoré vykonal na Portáli.

6.2. Prevádzkovateľ v súlade so stanoveným účelom spracúvania osobných údajov vyhlasuje, že zhromažďované a systematicky spracúvané osobné údaje nebudú ďalej: poskytované a sprístupňované tretím stranám alebo iným neoprávneným osobám, zverejňované, predmetom cezhraničného prenosu ani využívané za iným účelom ako vymedzujú ustanovenia týchto VPP. K uvedeným spracovateľským operáciám Prevádzkovateľ pristúpi len v prípade, že mu to bude ukladať osobitný zákon alebo sa bude domáhať svojich právom chránených záujmov.

6.3. Prevádzkovateľ Portálu sa zaväzuje získané osobné údaje chrániť a zachovávať o nich mlčanlivosť. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom riadne poučených oprávnených osôb a na základe písomného poverenia aj prostredníctvom sprostredkovateľov

6.4. Ak Používateľ nechá svoje osobné údaje voľne prístupné pre ostatných návštevníkov Portálu, nepovažuje sa to za porušenie ochrany osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa. Používateľ pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov vyhlasuje, že bol riadne oboznámený s podmienkami spracúvania ním poskytnutých osobných údajov a to predovšetkým v rozsahu § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej len zákon o ochrane OÚ) a bezvýhradne s nimi súhlasí.

6.5. Používateľ vyjadrením súhlasu s týmito VPP zároveň dáva Prevádzkovateľovi dobrovoľný súhlas so spracúvaním ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu a v zmysle zásad a podmienok, ktoré definujú tieto VPP. V prípade, že dôjde k zmenám vo VPP a Používateľ s nimi nebude z pohľadu spracúvania osobných údajov súhlasiť, je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. Po odvolaní súhlasu je zrušenie registrácie a predbežne rezervovaných termínov vykonané s okamžitou platnosťou a je nevratné. Osobné údaje budú po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo s týmito VPP, po vysporiadaní si vzájomných záväzkov a uplynutí archivačnej lehoty, z informačného systému prevádzkovateľa bezodkladne zlikvidované.

6.6. Práva dotknutej osoby (Používateľa a/alebo pacienta) definované zákonom o ochrane OÚ:

1.     Právo dotknutej osoby vyžadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

a.     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b.    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane OÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane OÚ je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania,

c.     vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jej osobné údaje na spracúvanie,

d.    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e.     opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f.     likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g.    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h.     blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1) vyššie, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

2.     Právo dotknutej osoby uplatniť námietky
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi namietať voči:

a.     spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b.    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane OÚ (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c.     poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane OÚ (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.


Okrem vyššie uvedeného má dotknutá osoba možnosť na základe písomnej žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať:

d.    voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane OÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia;

e.     nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.


Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

f.     písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane OÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

g.    osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

h.     u sprostredkovateľa Prevádzkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.


Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 62 a nasl. zákona o ochrane OÚ. Účelom takéhoto konania je zistiť, či postupom Prevádzkovateľa alebo jeho sprostredkovateľa došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a v prípade zistenia nedostatkov, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne sankciu za porušenie zákona.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba (definovaná v § 166 Občianskeho zákonníka).

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa časti 1 písm. a) až c), e) až h) vyššie a podľa časti 2 vyššie bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa časti 1 písm. d) vyššie vybaví Prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť akúkoľvek žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu, akékoľvek obmedzenie práv podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane OÚ.

 

7. Osobitné ustanovenia k rezervácii vyšetrenia prostredníctvom Portálu

7.1. Používateľ realizuje rezerváciu vyšetrenia v GPN, s.r.o prostredníctvom Portálu na základe elektronickej objednávky zverejnenej na Portáli. Objednávkou na Portáli Používateľ objednáva seba ako pacienta alebo inú osobu ktorú zastupuje ako pacienta, na vyšetrenie do odbornej, špecializovanej ambulancie GPN, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť lekára v ambulancii bez predošlého oznámenia. Pri vypĺňaní elektronickej objednávky uvedie Používateľ svoje telefónne číslo, adresu a meno, priezvisko a dátum narodenia pacienta, ktorého na vyšetrenie objednáva. Portál umožní Používateľovi objednať v rovnaký deň a čas len jedno vyšetrenie. Používateľ je oprávnený mať v rovnakom čase objednané prostredníctvom Portálu maximálne 2 termíny vyšetrení na Používateľa, pričom každý z nich musí byť objednaný v inej ambulancii.

7.2. Objednávka sa stáva platnou jej riadnym vyplnením (v súlade s ustanoveniami týchto VPP) a jej odoslaním prostredníctvom Portálu za predpokladu, že Používateľ obdržal prostredníctvom Portálu na svoj kontaktný mail uvedený v registračnom formulári potvrdenie zvoleného termínu. Objednávka je platná do Portálom potvrdeného termínu vyšetrenia, alebo do zrušenia objednávky Používateľom.

7.3. Potvrdenie objednávky obsahuje okrem údajov o termíne objednaného vyšetrenia tiež identifikačný kód, ktorý slúži pre účely zrušenia objednávky, ktoré môže Používateľ vykonať prostredníctvom Portálu.

7.4. Používateľ, ktorý ma rezervovaný termín vyšetrenia, je povinný sa dostaviť na vyšetrenie včas a najneskôr 5 minút pred rezervovaným termínom sa zaregistrovať na recepcii GPN s. r. o.. V prípade, že objednaný pacient mešká na vyšetrenie, ambulancia pokračuje vo vyšetrovaní pacientov, či už ďalším v poradí alebo pacientom neobjednaným. Meškanie MHD alebo dopravná zápcha sú dennou realitou Bratislavy a nie sú ospravedlnením pre neskorý príchod. Aj pri maximálnom úsilí môže prísť k meškaniu vyšetrenia zo strany ambulancie z dôvodu vyšetrenia akútnych stavov, či potrebe dlhšieho vyšetrenia predchádzajúceho pacienta. Preto na čas strávený v ambulancii GPN, s.r.o je potrebné mať časovú rezervu.

7.5. Rezervácia vyšetrenia sa vzťahuje len na konkrétnu odbornú ambulanciu, kde bolo vyšetrenie rezervované. V prípade potreby ďalších diagnostických prípadne liečebno-preventívnych postupov na iných pracoviskách/ambulanciách GPN s. r. o. už termín garantovaný nie je.

7.6. GPN, s.r.o si vyhradzuje právo určiť poradie pacientov. Pacienti vyžadujúci neodkladnú (akútnu) starostlivosť majú prednosť.

7.7. Pri prvej návšteve  ambulancie je Používateľ povinný postupovať podľa platnej legislatívy a
priniesť kópiu predošlých vyšetrení,  prípadne prepúšťaciu správu.

7.8. Každý pacient je povinný:
a) registrovať sa pri každej návšteve na recepcii GPN, s.r.o,
b) preukázať sa platným preukazom poistenca,
c) riadiť sa pokynmi ambulancie.

8. Záverečné podmienky a ustanovenia

8.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Portáli. Zmena je platná a účinná a pre Používateľa záväzná dňom zverejnenia na internetovej stránke rezervacie.gpn.sk. Používateľ je povinný sa pravidelne sám oboznamovať so zmenami VPP. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto VPP Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

8.2. Prevádzkovateľ a Používateľ bez výhrad vyhlasujú, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania rezervacie.gpn.sk. a jeho služieb sa riadia aktuálnym znením VPP a ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecno-záväzných právnych predpisov platných na území SR

8.3 Tieto VPP nadobúdajú platnosť dňa: 01.04.2017. Prevádzkovateľ si vyhradzuje tieto VPP kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Akákoľvek zmena alebo úpravy VPP je účinná vo vzťahu ku všetkým Používateľom zverejnením zmeny alebo úpravy VPP na internetovej stránke rezervácie.gpn.sk.

v Bratislave dňa 01.4.2017

Prevádzkovateľ: GPN, s.r.o Sanatórium KOCH