Ambulantný rezervačný systém


Ak ste zaregistrovaný, prihláste sa.
Ak ste tu prvýkrát, zaregistrujte sa.

Informácie k spracúvaniu osobných údajov 

v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)   a  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je GPN s.r.o., so sídlom Partizánska 27, 811 03 Bratislava, SR, IČO: 36 713 422 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje

·         Za účelom Registrácie pacientov s cieľom  poskytovania zdravotnej starostlivosti na právnom základe zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti

·         Za účelom zasielania noviniek na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 7 GDPR po dobu 1 mesiaca od späťvzatia súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, kód pacienta, rodné číslo.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu sprostredkovateľovi  a ani príjemcovi. Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám, iba ak na základe osobitných právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: zodpovednaosoba_ou@gns.sk .

 

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle § 19 zákona o ochrane osobných a/alebo čl. 13 GDPR:

-      právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby

-      právo na opravu a doplnenie osobných údajov

-      právo na vymazanie osobných údajov

-      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby

-      právo namietať spracúvanie osobných údajov

-      právo na prenosnosť osobných údajov,

-      právo o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby

-      právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

-      právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR.